Obchodní podmínky

Obchodní podmínky služby

Jídlo z Vejmrdy

Pizza Express CZ Ltd.-Czech Republic branch, organizační složka,
Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3, IČO: 02330946

Všeobecné obchodní podmínky

pro Společnost:

Pizza Express CZ Ttd.-Czech Republic branch, organizační složka, IČO: 02330946

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

Pizza Express CZ Ltd.-Czech Republic branch, organizační složka, se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, e-mail: info@vejmrda.cz, tel: +420 602 113 306 (dále jen „Provozovatel“)

Koncept Jídlo z Vejmrdy je konceptem pravidelného denního stravování, který zahrnuje přípravu a dodávání denních jídel podle klientem vybraného a objednaného počtu denních/týdenních/měsíčních cyklů provozovatelem, a to na místo určené klientem nebo na odběrné místo. (dále jen „Jídlo z Vejmrdy“)

Jídlo v každém denním setu je přehledně uspořádáno, označeno, zabaleno, a takto dodáváno klientovi na místo jím určeném nebo na odběrné místo.

Klientem je osoba, objednávající Jídlo z Vejmrdy na webovém portále www.zvejmrdy.cz, jakožto osoba mající zájem o nabízené služby spočívající v pravidelném stravování. Klient se zavazuje za tyto služby uhradit provozovateli sjednanou odměnu. (dále jen „Klient“)

II. Objednávka

Objednávku Jídla z Vejmrdy lze provést následujícím způsobem:

1, na telefonním čísle +420 602 113 306, když k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Provozovatele při daném hovoru.

2, prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách www.zvejmrdy.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde telefonickým potvrzením objednávky ze strany Provozovatele.

3, prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách www.zvejmrdy.cz  (info@vejmrda.cz), kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Provozovatele formou e-mailu, telefonicky nebo dodáním Jídla z Vejmrdy .

4, Objednávku Jídla z Vejmrdy je třeba uskutečnit nejméně 24 hodin přede dnem, na který má být Jídlo z Vejmrdy dodáno. Kratší objednací doba, může být důvodem k neuskutečnění objednávky. Každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

5, Pokud klient trpí alergií na některou z potravin, je povinen sledovat označení Jídel z Vejmrdy alergeny a vybrat si pouze jídlo, které odpovídá jeho stravovacím požadavkům.

III. Změna/storno objednávky

1, Klient je povinen sdělit Provozovateli změny objednávky, jako je zejména zrušení objednávky Jídla z Vejmrdy ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny přede dnem, na který má být Jídlo z Vejmrdy dodáno. Změnám, o kterých Klient informuje Provozovatele v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nebude ze strany Provozovatele vyhověno, Jídlo z Vejmrdy bude Klientovi řádně dodáno a Klient je povinen uhradit Provozovateli cenu v plné výši.

2, Pokud Klient změní/zruší objednávku v pracovní době, tj. Po–Pá od 8:00 do 15:00 na telefonním čísle +420 602 113 306, nejpozději však 3 celé pracovní dny přede dnem doručení (nepočítá se však samotný den doručení, tj. den doručení minus 3 celé pracovní dny), Provozovatel provede změnu/odhlášku takto změněné/zrušené objednávky.

IV. Dodání

1, Provozovatel se zavazuje vyrobit Jídlo z Vejmrdy dle objednávky Klienta, Jídlo z Vejmrdy Klientovi dopravit do místa určeného Klientem a tam odevzdat Klientovi způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.

2, Řidič rozvážející Jídlo z Vejmrdy předá jídlo Klientovi, osobě Klientem určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Klientem jako místo dodávky Jídla z Vejmrdy. Okamžikem odevzdání Jídla z Vejmrdy Klientovi přechází na Klienta nebezpečí škody na jídle.

3, Jídlo z Vejmrdy je dodáváno v chlazeném stavu. Jídlo musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakost Jídla z Vejmrdy, pokud po jeho odevzdání Klientovi dojde k porušení skladovacích podmínek.

4, Jídlo z Vejmrdy musí být spotřebován do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné ihned spotřebovat.

5, Jídlo z Vejmrdy bude na určené místo dodáváno v časovém rozmezí od 8 do 12 hodin. Klient si je vědom, že v mimořádných případech se může doba dodání změnit, s ohledem na dopravní situaci a jiné obdobné události. O této změně, bude klient informován telefonicky.

6, V případě potřeby Klienta na změnu dohodnutého času dodání na místo určené klientem, je klient tuto změnu oprávněn provést prostřednictvím emailu nebo na telefonním čísle +420 602 113 306 do 15 hodin dne předcházejícího dni uskutečnění dané dodávky jídel.

V. Cena Jídla z Vejmrdy a platební podmínky.

1, Klient se zavazuje objednané Jídlo z Vejmrdy v místě jím určeném od Provozovatele převzít, a uhradit Provozovateli za toto jídlo řádně a včas Kupní cenu.

2, Klient zaplatí kupní cenu Klientovi hotově, nebo platební kartou při předání Jídla Z Vejmrdy, nebo bezhotovostně platební bránou na e-shopu www.zvejmrdy.cz, nebo fakturou s datem splatnosti do 7 dnů ode dne vystavení faktury. Provozovatel je oprávněn vystavit Klientovi fakturu v den, kdy si Klient Jídlo z Vejmrdy objedná a zašle Klientovi fakturu e-mailem.

3, Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Provozovatele.

4, V případě prodlení s úhradou vystavené faktury Kupní ceny může Provozovatel požadovat po Klientovi zaplacení úroku z prodlení.

5, V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Provozovatel odmítnout dodávku Jídla z Vejmrdy až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Jídla z Vejmrdy.

VI. Závěrečná ujednání

1, Veškeré podmínky smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2, Tyto závazné smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách provozovatele. O jakýchkoliv změnách nebo doplnění těchto závazných smluvních podmínek bude provozovatel klienty předem informovat. V případě, ukáže-li se následně některé z ustanovení těchto smluvních podmínek jako neplatné či neúčinné, neznamená tato skutečnost neplatnost smluvních podmínek jako celku. Provozovatel se zavazuje takovéto neplatné či neúčinné ujednání nahradit jiným ujednáním a informovat o této změně klienta. Pokud klient neprojeví se změnou nesouhlas do 30 dnů ode dne jejího oznámení, má se za to, že se změnou smluvních podmínek souhlasí.

3, Akceptací těchto smluvních podmínek klientem se považují za závazně sjednané mezi ním a provozovatelem a klient nemá k obsahu Smlouvy a smluvních podmínek žádných výhrad.

Pizza Express CZ Ltd.-Czech Republic branch, organizační složka, Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3, IČO: 02330946

Všeobecné obchodní podmínky

pro Společnost:

Pizza Express CZ Ttd.-Czech Republic branch, organizační složka, IČO: 02330946

  1. Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup klienta a dodavatele – Pizza Express CZ Ltd.-Czech Republic branch, organizační složka, IČO: 02330946

(dále jen dodavatel), v případě, že přes veškeré úsilí dodavatele o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně klienta oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady dodaného zboží.

II. Prevence

Klient před závazným vybráním nabízeného zboží včetně jeho dodávky, vezme v úvahu účelnost jím objednaného zboží, výši ceny a podrobně se seznámí se závaznými smluvními podmínkami dodavatele.

Po celou dobu užívání dodaného zboží je nutné, aby klient věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží, zveřejněných na webové prezentaci dodavatele www.zvejmrdy.cz. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující trvanlivost zboží, jako např. uskladnění a ohřev, užívání zboží k nevhodnému účelu apod.

III. Základní podmínky reklamace zboží

Vyskytne-li se u dodaného zboží v záruční době vada, má klient právo tuto vadu reklamovat. Vadou dodaného zboží se rozumí změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodných nebo nekvalitních surovin, z nichž je zboží vyrobeno, obalového materiálu zboží, prošlá expirační doba (minimální doba trvanlivost) zboží ke dni jeho dodání klientovi. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného uskladnění či ohřevu, jeho částečného či úplného spotřebování, v důsledku přirozených změn surovin, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv znehodnocení klientem nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Za vadu dodaného zboží nelze současně považovat i tzv. subjektivní nechutnost/nepoživatelnost zboží, pakliže toto vykazuje standardní znaky poživatelnosti, jaké má zboží mít v případě jeho řádného užití, spotřeby.

Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady dodaného zboží řádným způsobem, je dodavatel povinen oprávnění reklamace rozhodnout ve lhůtě do tří pracovních dnů.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží dodané kompletně a současně je-li prokázán nákup reklamovaného zboží u dodavatele.

Reklamace, včetně odstranění vady, znamená výměnu reklamovaného zboží, které bude klientovi dodáno v náhradním termínu.

IV. Místo a způsob uplatněné

reklamace zboží

Klient musí uplatnit reklamaci písemně v provozovně dodavatele. V písemném oznámení musí klient dostatečně popsat rozhodné skutečnosti, na jejichž základě reklamaci zboží uplatňuje. Současně je klient povinen dostatečně prokázat existenci okolností, opravňujících jej k důvodné reklamaci dodaného zboží.

Dodavatel je povinen písemně potvrdit klientovi, kdy právo z odpovědnosti za vady zboží uplatnil, údaj o způsobu řešení reklamace a o době jejího trvání.

V. Lhůty pro uplatnění reklamace zboží

Právo z odpovědnosti za vady zboží musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada zboží vyskytla. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může být důvodem k odmítnutí reklamace. Záruční doba zboží je 24 hodin a začíná běžet ode dne převzetí zboží klientem.

VI. Bližší specifikace pojmu

zboží a vada zboží

Za zboží je považováno každé jídlo, určené k okamžité konzumaci v souladu s podmínkami Jídla z Vejmrdy. Za vadu zboží se považuje zejména takový stav, který odporuje obecně závazným předpisům na úseku ochrany spotřebitele a hygieny, jakož i hygienickým normám. Za vadu zboží se dále považuje nedostatečná, avšak garantovaná, hmotnost (gramáž).

VII. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i dalších obecně závazných prvních předpisů.

Dodavatel je oprávněn tento reklamační řád kdykoliv dle svého uvážení, avšak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, měnit či doplňovat. Práva a povinnosti dodavatele a klienta se však řídí zněním reklamačního řádu platného v okamžiku řádného uplatnění reklamace zboží klientem.